Handel w polskich warunkach

Jak wygląda przeprowadzanie transakcji handlowych w polskich warunkach? Czy nasze środowisko handlowe i marketingowe różni się bardzo od środowiska innych krajów? Handel w polskich warunkach ma swoją specyfikę. A ta pozostaje zależna od typu transakcji, poszczególnych podmiotów, wielkości i intensywności obrotu finansowego oraz wielu innych czynników.

Handel w polskich warunkach w zarysie ogólnym

Sektory o znaczącej roli w polskiej gospodarce to handel hurtowy i detaliczny. Firmy handlowe wytwarzają 17% wartości dodanej brutto, a sektory pośrednio powiązane – 12%. Sektor handlowy daje Polakom prawie 2 mln miejsc pracy, a kolejne 1,6 mln w sektorach powiązanych.

Jak wygląda aktualna struktura handlu w Polsce? W ostatnich latach:

 • ogólna liczba sklepów zmalała o 21%,

 • rośnie liczba sklepów wielkopowierzchniowych – aktualnie stanowią 50% całego sektora,

 • udział sprzedaży w sieciach handlowych przewyższa ten w innych krajach wysoko rozwiniętych,

 • poszczególne regiony Polski są bardzo zróżnicowane społeczno-ekonomicznie – nisko zurbanizowana ściana wschodnia oraz bogata, wysoce zurbanizowana ściana zachodnia.

Po transformacji ustrojowej polska gospodarka została poddana głębokiej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. Handel w polskich warunkach – jego kondycja jest bardzo zależna od najświeższych trendów w gospodarce i ich wpływu.

 1. W latach 2012-2013 miało miejsce znaczące spowolnienie gospodarcze. Jego przejawy dotknęły szczególnie sprzedaży detalicznej w sklepach wielkopowierzchniowych niewyspecjalizowanych, w placówkach z artykułami użytku domowego oraz produkty związane z kulturą i rekreacją.

 2. Handel w polskich warunkach charakteryzuje się również wzrostem gospodarczym na rynku tekstyliów i sprzętu elektrycznego, a także sklepów z żywnością.

 3. Dynamiczny wzrost sprzedaży notuje się na rynkach odzieżowym, obuwniczym, wyrobów skórzanych, kosmetycznym, biżuterii, poza siecią sklepową i targowiskami.

 4. W branżach napojów alkoholowych i bezalkoholowych, sprzętu elektronicznego, maszyn rolniczych obroty wyraźnie zmalały.

Handel w polskich warunkach – prognozy i perspektywy:

 • Spowolnienie sprzedaży żywności do umiarkowanego tempa oraz silny popyt na dobra użytku trwałego i półtrwałego. Ta tendencja tłumaczy sukces dyskontów w Polsce.

 • Aktualnie obroty finansowe się zwiększyły, ale poprawa sytuacji i warunkach nie jest równomierna dla poszczególnych segmentów handlu.

 • Wzrost dochodów gospodarstw domowych skutkuje ożywieniem w handlu detalicznym i wzrostem ogólnej dynamiki sprzedaży.

 • Dynamika na rynku inwestycji wciąż jest bardzo słaba.

 • Silny wzrost eksportu nakręca dynamikę sprzedaży na rynkach zewnętrznych, co może powodować silne odbicie wzrostu sprzedaży hurtowej.

Jak wygląda handel w polskich warunkach w wydaniu elektronicznym? Udział polskiego e-handlu w ogólnej gospodarce wynosi około 3%. Silny trend wzrostowy w e-handlu panuje zwłaszcza w segmencie spożywczym. O jego przyszłym kształcie już teraz w dużej mierze decyduje rozwój technologii – geopozycjonowanie za pomocą GPS, identyfikacja przy udziale fal radiowych RFID.